หน้าแรก | webboard | เข้าสู่ระบบ
 
     หลักสูตรฝึกอบรม
 
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร / วิทยาเขต
ช่วงเวลาที่รับสมัคร
ช่วงเวลาที่อบรม
จำนวนที่นั่ง
รายชื่อ
ผู้สมัคร
ประเมินผล
โครงการ
ติดตามผล
(หลังจาก 1 เดือน)
ไม่มีหลักสูตรอบรมในช่วงนี้
     
  หลักสูตรที่อบรมไปแล้ว
 
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร / วิทยาเขต
ช่วงเวลาที่รับสมัคร
ช่วงเวลาที่อบรม
จำนวนที่นั่ง
รายชื่อ
ผู้สมัคร
ประเมินผล
โครงการ
ติดตามผล
(หลังจาก 1 เดือน)
1 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรม Canva ,Adobe Photoshop ,Ms-Excel และVisio (สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
18/09/2021 - 18/09/2021
18/09/2021 - 18/09/2021
60
-
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Ms Word Ms Excel Ms Powerpoint (สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
09/08/2021 - 23/08/2021
09/08/2021 - 23/08/2021
20
-
3 โครงการอบรมแนะนำการสร้างแบบทดสอบในระบบ TSU MOOC [วิทยาเขตพัทลุง]
10/08/2021 - 17/08/2021
18/08/2021 - 18/08/2021
200
-
4 โครงการอบรมแนะนำการใช้งานระบบ TSU MOOC ระบบใหม่ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
10/06/2021 - 16/06/2021
17/06/2021 - 17/06/2021
150
-
5 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
26/03/2021 - 26/03/2021
26/03/2021 - 26/03/2021
40
-
6 การใช้งาน WebEx meeting [วิทยาเขตสงขลา]
18/03/2021 - 23/03/2021
25/03/2021 - 25/03/2021
50
-
7 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนสำหรับนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง [วิทยาเขตพัทลุง]
08/03/2021 - 19/03/2021
08/03/2021 - 19/03/2021
90
-
8 โครงการอบรมบุคลากรให้รู้ดิจิทัล (Digital Literacy) [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
11/03/2021 - 23/03/2021
24/03/2021 - 24/03/2021
200
-
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อวิดีโอบันทึกการเรียนการสอน ด้วย Cisco WebEX [วิทยาเขตสงขลา]
14/01/2021 - 18/01/2021
20/01/2021 - 20/01/2021
100
-
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ด้วย TSU MOOC ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ (รุ่นที่ 1) [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
28/12/2020 - 11/01/2021
13/01/2021 - 13/01/2021
100
-
11 สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ (สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
06/10/2020 - 08/10/2020
08/10/2020 - 08/10/2020
30
-
12 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์การใช้งาน Microsoft Office , Visio และ Photoshop (สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
26/09/2020 - 27/09/2020
27/09/2020 - 27/09/2020
50
-
13 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Application (นักเรียน) [วิทยาเขตพัทลุง]
14/09/2020 - 14/09/2020
14/09/2020 - 15/09/2020
60
-
14 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนสำหรับนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง [วิทยาเขตพัทลุง]
01/09/2020 - 24/08/2020
01/09/2020 - 04/09/2020
60
-
15 โครงการอบรมการใช้งานระบบ TSU Google Apps for Education(สำหรับนิสิต พัทลุง) [วิทยาเขตพัทลุง]
31/08/2020 - 31/08/2020
31/08/2020 - 31/08/2020
30
-
16 โครงการอบรมการใช้งานระบบ TSU Google Apps for Education(สำหรับนิสิต พัทลุง) [วิทยาเขตพัทลุง]
26/08/2020 - 26/08/2020
26/08/2020 - 26/08/2020
20
-
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ TSU MOOC และ Webex meeting จัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ [วิทยาเขตสงขลา]
16/06/2020 - 22/06/2020
24/06/2020 - 24/06/2020
200
-
18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ TSU MOOC และ Webex meeting จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (คณะมนุษยศาสตร์ฯ , คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) [วิทยาเขตสงขลา]
04/06/2020 - 08/06/2020
10/06/2020 - 10/06/2020
100
-
19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ TSU MOOC และ Webex meeting จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (คณะศึกษาศาสตร์ , วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา) [วิทยาเขตสงขลา]
01/06/2020 - 09/06/2020
12/06/2020 - 12/06/2020
100
-
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ TSU MOOC และ Webex meeting จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ , คณะวิศวกรรมศาสตร์) [วิทยาเขตสงขลา]
26/05/2020 - 02/06/2020
05/06/2020 - 05/06/2020
100
-
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ TSU MOOC และ Webex meeting จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (คณะศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ , คณะนิติศาสตร์) [วิทยาเขตสงขลา]
26/05/2020 - 02/06/2020
04/06/2020 - 04/06/2020
100
-
22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ TSU MOOC และ Webex meeting จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (สำหรับคณะวิทยาศาสตร์) [วิทยาเขตสงขลา]
26/05/2020 - 29/05/2020
02/06/2020 - 02/06/2020
100
-
23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ TSU MOOC และ Webex meeting จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา) [วิทยาเขตสงขลา]
13/05/2020 - 22/05/2020
28/05/2020 - 28/05/2020
30
-
24 โครงการการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
11/05/2020 - 12/05/2020
11/05/2020 - 12/05/2020
30
-
25 การใช้งาน Google Application และการสร้าง Infographics เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ในองค์กร [วิทยาเขตพัทลุง]
09/03/2020 - 10/03/2020
10/03/2020 - 10/03/2020
50
-
26 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนสำหรับนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง [วิทยาเขตพัทลุง]
27/01/2020 - 07/02/2020
06/02/2020 - 06/02/2020
100
-
27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft Excel เพื่อการคำนวณ (นิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
21/01/2020 - 21/01/2020
22/01/2020 - 22/01/2020
50
-
28 โครงการอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ด้วย MOOC (รุ่นที่ ๑) สำหรับบุคลากรมหาวิทยลัยทักษิณ [วิทยาเขตสงขลา]
15/10/2019 - 04/11/2019
06/11/2019 - 06/11/2019
25
-
29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop [วิทยาเขตพัทลุง]
07/10/2019 - 07/10/2019
07/10/2019 - 07/10/2019
20
-
30 โครงการสร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ (รุ่นที่ 4) [วิทยาเขตพัทลุง]
29/08/2019 - 29/08/2019
29/08/2019 - 29/08/2019
40
-
31 โครงการจุดประกาย Coding สานฝันน้อง ม.ปลายสู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์(ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท) ยกเลิกโครงการ [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
21/08/2019 - 13/09/2019
17/09/2019 - 18/09/2019
40
-
32 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนสำหรับนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง [วิทยาเขตพัทลุง]
05/08/2019 - 15/08/2019
05/08/2019 - 19/08/2019
50
-
33 โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างสื่อ e-Learning บทเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate [วิทยาเขตพัทลุง]
01/07/2019 - 02/07/2019
01/07/2019 - 25/07/2019
50
-
34 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel,Adobe Photoshop และVisio (สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
27/05/2019 - 29/05/2019
27/05/2019 - 29/05/2019
50
-
35 โครงการเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดิโอ [วิทยาเขตพัทลุง]
21/05/2019 - 21/05/2019
21/05/2019 - 22/05/2019
30
-
36 โครงการเยาวชนนักไอที (ค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท) [วิทยาเขตสงขลา]
26/03/2019 - 26/06/2019
27/06/2019 - 28/06/2019
40
-
37 โครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design ปีที่ 2 (ค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท) [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
26/03/2019 - 12/07/2019
18/07/2019 - 19/07/2019
30
-
38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเพจFacebook เพื่อการประชาสัมพันธ์ (บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไป) ค่าลงทะเบียนคนละ 800 บาท [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
26/03/2019 - 29/04/2019
29/04/2019 - 29/04/2019
20
-
39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับการเรียนการสอนยุคใหม่ [วิทยาเขตสงขลา]
20/03/2019 - 14/05/2019
16/05/2019 - 16/05/2019
25
-
40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Facebook Fanpage เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน [วิทยาเขตสงขลา]
20/03/2019 - 10/04/2019
10/04/2019 - 17/04/2019
35
-
41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไลน์ [วิทยาเขตสงขลา]
20/03/2019 - 02/04/2019
03/04/2019 - 03/04/2019
41
-
42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานMicrosoft Office Word 2013(สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
20/03/2019 - 20/03/2019
20/03/2019 - 20/03/2019
50
-
43 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนสำหรับนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง [วิทยาเขตพัทลุง]
04/02/2019 - 15/02/2019
04/02/2019 - 15/02/2019
100
-
44 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Microsoft Office Word 2013 (สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
29/01/2019 - 29/01/2019
29/01/2019 - 08/02/2019
10
-
45 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ครีเอเตอร์รุ่นใหม่หัสสร้าง Sticker Line [วิทยาเขตสงขลา]
07/01/2019 - 16/01/2019
17/01/2019 - 18/01/2019
95
-
46 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ TSU CMS เพื่อเว็บไซต์หน่วยงาน”สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ [วิทยาเขตพัทลุง]
02/01/2019 - 08/01/2019
09/01/2019 - 09/01/2019
30
-
47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Microsoft Power Point สำหรับนิสิต [วิทยาเขตพัทลุง]
26/09/2018 - 26/09/2018
26/09/2018 - 26/09/2018
50
-
48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Microsoft EXcel สำหรับนิสิต [วิทยาเขตพัทลุง]
26/09/2018 - 26/09/2018
26/09/2018 - 26/09/2018
50
-
49 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Microsoft Word สำหรับนิสิต [วิทยาเขตพัทลุง]
05/09/2018 - 05/09/2018
05/09/2018 - 05/09/2018
40
-
50 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop [วิทยาเขตพัทลุง]
12/09/2018 - 12/09/2018
12/09/2018 - 12/09/2018
20
-
51 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ [วิทยาเขตพัทลุง]
16/08/2018 - 16/08/2018
16/08/2018 - 17/08/2018
60
-
52 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ [วิทยาเขตพัทลุง]
14/08/2018 - 14/08/2018
14/08/2018 - 15/08/2018
55
-
53 โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์รุ่นที่3 [วิทยาเขตพัทลุง]
08/08/2018 - 09/08/2018
09/08/2018 - 10/08/2018
30
-
54 โครงการ Ecomerce รุ่นที่ 1 หลักสูตร ขายออนไลน์ (ยกเลิก) [วิทยาเขตพัทลุง]
       [ รายละเอียด]
18/07/2018 - 10/08/2018
21/08/2018 - 21/08/2018
50
-
55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint [วิทยาเขตพัทลุง]
23/06/2018 - 23/06/2018
23/06/2018 - 23/06/2018
60
-
56 โครงการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ [วิทยาเขตสงขลา]
21/06/2018 - 26/06/2018
27/06/2018 - 27/06/2018
30
-
57 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง [วิทยาเขตพัทลุง]
08/06/2018 - 08/06/2018
11/06/2018 - 22/06/2018
55
-
58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากร [วิทยาเขตพัทลุง]
       [ รายละเอียด]
05/06/2018 - 28/06/2018
29/06/2018 - 29/06/2018
27
-
59 โครงการYOUNG WEBDESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่(สำหรับเยาวชน)รุ่นที่3 [วิทยาเขตพัทลุง]
04/06/2018 - 05/06/2018
06/06/2018 - 07/06/2018
30
-
60 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education (สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
30/05/2018 - 30/05/2018
30/05/2018 - 30/05/2018
20
-
61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Suite for Education และ TSU Mail (รุ่นที่ 2 ) [วิทยาเขตสงขลา]
08/05/2018 - 01/06/2018
05/06/2018 - 05/06/2018
35
-
62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Suite for Education และ TSU Mail (รุ่นที่ 1 ) เลื่อนเป็นวันที่ 29 มิ.ย61 [วิทยาเขตสงขลา]
08/05/2018 - 28/06/2018
29/06/2018 - 29/06/2018
35
-
63 โครงการสร้างความร่วมมือด้านผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ [วิทยาเขตพัทลุง]
19/04/2018 - 24/04/2018
24/04/2018 - 24/04/2018
30
-
64 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชนลานข่อยและชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง [วิทยาเขตสงขลา]
24/03/2018 - 25/04/2018
26/04/2018 - 27/04/2018
55
-
65 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ TSU CMS เพื่อเว็บไซต์หน่วยงาน เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร [วิทยาเขตสงขลา]
23/04/2018 - 17/05/2018
18/05/2018 - 18/05/2018
30
-
66 โครงการสร้างความร่วมมือด้านผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ [วิทยาเขตสงขลา]
19/04/2018 - 23/04/2018
24/04/2018 - 24/04/2018
35
-
67 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา กศน ป่าพะยอม จังกวัดพัทลุง [วิทยาเขตพัทลุง]
12/02/2018 - 19/02/2018
19/02/2018 - 19/02/2018
80
-
68 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน TSU MOOC”(สำหรับอาจารย์) [วิทยาเขตพัทลุง]
       [ รายละเอียด]
05/02/2018 - 19/02/2018
21/02/2018 - 21/02/2018
20
-
69 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Microsoft Office Word 2013 (นิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
05/02/2018 - 05/02/2018
05/02/2018 - 05/02/2018
10
-
70 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
22/01/2018 - 04/05/2018
07/05/2018 - 09/05/2018
30
-
71 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
22/01/2018 - 24/04/2018
26/04/2018 - 27/04/2018
50
-
72 โครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design [วิทยาเขตสงขลา]
15/01/2018 - 19/02/2018
22/02/2018 - 23/02/2018
35
-
73 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมือใหม่หัดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line (บุคคลที่สนใจทั่วไป) [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
10/01/2018 - 23/03/2018
29/03/2018 - 30/03/2018
30
-
74 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสติ๊กเกอร์ Line ใคร ๆ ก็ทำได้ รุ่นที่ 1(สำหรับบุคลากร ม.ทักษิณ) [วิทยาเขตสงขลา]
05/01/2018 - 20/02/2018
06/03/2018 - 06/03/2018
20
-
75 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์พื้นฐานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และ Adobe Dreamweaver CS6 (นักเรียนโรงเรียนสภาราชินีตรัง) [วิทยาเขตสงขลา]
22/12/2017 - 23/01/2018
25/01/2018 - 26/01/2018
126
-
76 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างสื่อ e-Learning บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate [วิทยาเขตพัทลุง]
       [ รายละเอียด]
22/12/2017 - 01/02/2018
08/02/2018 - 09/02/2018
30
-
77 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ TSU MOOC รุ่นที่ 2 (สำหรับอาจารย์) [วิทยาเขตสงขลา]
21/09/2017 - 04/10/2017
04/10/2017 - 04/10/2017
20
-
78 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนสำหรับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย [วิทยาเขตพัทลุง]
04/09/2017 - 15/09/2017
04/09/2017 - 15/09/2017
44
-
79 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ TSU MOOC สำหรับอาจารย์ (รุ่นที่ 1) [วิทยาเขตสงขลา]
24/08/2017 - 30/08/2017
30/08/2017 - 30/08/2017
21
-
80 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดิโอ [วิทยาเขตพัทลุง]
       [ รายละเอียด]
01/08/2017 - 11/08/2017
10/08/2017 - 11/08/2017
40
-
81 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window 10 และการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ [วิทยาเขตพัทลุง]
07/07/2017 - 18/07/2017
19/07/2017 - 19/07/2017
20
-
82 โครงการ YOUNG WEB DESIGNER จุดประกายนักออกแบบรุ่นใหม่ (สำหรับเยาวชน) [วิทยาเขตพัทลุง]
05/06/2017 - 05/06/2017
08/06/2017 - 09/06/2017
33
-
83 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ TSU Learning (อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ) [วิทยาเขตสงขลา]
05/06/2017 - 29/06/2017
30/06/2017 - 30/06/2017
20
-
84 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเว็บไซต์ ระบบ TSU CMS (สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานและบุคลากรที่สนใจ) [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
05/06/2017 - 10/07/2017
11/07/2017 - 11/07/2017
20
-
85 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education (สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
03/05/2017 - 05/05/2017
05/05/2017 - 05/05/2017
30
-
86 โครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design (ยกเลิกโครงการ) [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
04/05/2017 - 11/08/2017
17/08/2017 - 18/08/2017
80
-
87 โครงการการใช้งานอินเทอร์เน็ตบน Smart Phone (สำหรับบุคลากร) [วิทยาเขตสงขลา]
19/05/2017 - 30/05/2017
01/06/2017 - 01/06/2017
20
-
88 โครงการการใช้งานอินเทอร์เน็ตบน Smart Phone (สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตสงขลา]
19/05/2017 - 30/05/2017
01/06/2017 - 01/06/2017
20
-
89 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education (สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
27/04/2017 - 03/05/2017
03/05/2017 - 03/05/2017
60
-
90 โครงการอบรมการใช้งานระบบ TSU Google Apps for Education (สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ) [วิทยาเขตสงขลา]
20/03/2017 - 04/04/2017
05/04/2017 - 05/04/2017
20
-
91 การสร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ [วิทยาเขตพัทลุง]
       [ รายละเอียด]
09/03/2017 - 29/06/2017
29/06/2017 - 30/06/2017
30
-
92 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานMicrosoft Office Word 2013(สำหรับนิสิต) [วิทยาเขตพัทลุง]
21/02/2017 - 21/02/2017
21/02/2017 - 21/02/2017
20
-
93 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนสำหรับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง [วิทยาเขตพัทลุง]
16/02/2017 - 16/02/2017
16/02/2017 - 16/02/2017
100
-
94 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
24/01/2017 - 10/05/2017
15/05/2017 - 17/05/2017
20
-
95 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บบล็อก (Blog) อย่างง่ายด้วย WordPress [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
01/03/2017 - 28/04/2017
03/05/2017 - 04/05/2017
25
-
96 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่รองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์ [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
24/01/2017 - 20/04/2017
20/04/2017 - 21/04/2017
25
-
97 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วย CourseLab [วิทยาเขตสงขลา]
       [ รายละเอียด]
24/01/2017 - 12/04/2017
18/04/2017 - 19/04/2017
40
-
98 โครงการอบรมการใช้งานระบบ TSU Google Apps for Education (สำหรับนิสิต พัทลุง) [วิทยาเขตพัทลุง]
23/01/2017 - 25/01/2017
25/01/2017 - 25/01/2017
20
-
99 โครงการอบรมการใช้งานระบบ TSU Google Apps for Education (สำหรับนิสิต สงขลา) [วิทยาเขตสงขลา]
06/03/2017 - 04/04/2017
05/04/2017 - 05/04/2017
30
-
100 โครงการอบรมการใช้งาน Google Drive (เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคล) [วิทยาเขตสงขลา]
19/01/2017 - 03/02/2017
10/02/2017 - 10/02/2017
30
-
101 โครงการอบรมการใช้งาน Google Drive (เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคล) [วิทยาเขตพัทลุง]
19/01/2017 - 23/01/2017
23/01/2017 - 23/01/2017
20
-
     
   
 
Copyright © 2006, Thaksin University .
Best View with 800x600 Resolution + Java enable
Power By : rmontree@tsu.ac.th